Projecte Rossinyol | Política de protecció de dades
16409
page-template-default,page,page-id-16409,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Política de protecció de dades

 

AVÍS LEGAL

 

El PROJECTE ROSSINYOL està gestionat per:

  • Universitat de Girona, amb domicili a la plaça de Sant Domènec 3, 17004 Girona, tel. +34 972 41 80 00, CIF Q6750002E.
  • Fundació Girona Regió del Coneixement, amb domicili a Carrer Pic de Peguera, 15 Edifici Jaume Casademont. Planta 2, Despatx 2.10 Parc Científic i Tecnològic de la UdG17003 Girona, Tel. +34 972 499 499 – +34 972 499 501, CIF: G17301094

 

El domini projecterossinyol.org és propietat de la Universitat de Girona.

 

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de la Universitat de Girona. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts, que corresponen o bé a la Universitat de Girona o bé a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

En general, i llevat que s’indiqui de forma expressa per a casos singulars, els continguts d’aquest lloc estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons, un resum en català de la qual es pot llegir a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

El text complet es troba disponible a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Aquesta llicència autoritza la reproducció i comunicació pública dels continguts sempre que se citi els autors i la font (Universitat de Girona) i no autoritza usos comercials dels continguts del lloc ni fer-ne obres derivades.

La Universitat de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

La Universitat de Girona presenta per mitjà d’aquest lloc els dissenys i logotips que la identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de la Universitat de Girona o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de la Universitat de Girona.

Alguns dels signes distintius de la Universitat de Girona presents en el lloc web són marques registrades. En conseqüència, la seva utilització fora dels casos autoritzats per la Universitat de Girona obligaria a iniciar les accions legals oportunes.

La informació administrativa facilitada per mitjà d’aquest web no substitueix la publicació preceptiva de determinades informacions, disposicions i normatives en les publicacions oficials que correspongui, que és l’única que té validesa i efectes administratius i legals.

La Universitat de Girona informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas no s’utilitzen galetes per adquirir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes, per ser advertit abans de la seva instal·lació i per impedir-la si és la seva voluntat, tot i que aquesta decisió pot comportar una pèrdua de funcionalitat i operativitat del web.

La Universitat de Girona no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Universitat de Girona. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

La Universitat de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

La Universitat de Girona no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa i per escrit de la Universitat de Girona, llevat d’aquells que s’ofereixen explícitament per sindicar.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, sent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES PROJECTE ROSSINYOL

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en el marc del Projecte Rossinyol. Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

 Responsable del Tractament de les seves dades personals

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que es gestionen en el marc del Projecte Rossinyol seran tractades per:

  • Universitat de Girona, amb domicili a la plaça de Sant Domènec 3, 17004 Girona, tel. +34 972 41 80 00, CIF Q6750002E.
  • Fundació Girona Regió del Coneixement, amb domicili a Carrer Pic de Peguera, 15 Edifici Jaume Casademont. Planta 2, Despatx 2.10 Parc Científic i Tecnològic de la UdG17003 Girona, Tel. +34 972 499 499 – +34 972 499 501, CIF: G17301094

 

Delegat de Protecció de Dades Personals

 

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personals i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  S’hi pot contactar utilitzant les següents adreces de correu electrònic.

  • Universitat de Girona: dpd@udg.edu
  • Fundació Girona Regió del Coneixement: protecciodades@supportgirona.cat.

Tractament de dades personals 

PROJECTE ROSSINYOL  
Corresponsables del tractament Universitat de Girona

Fundació Girona Regió del Coneixement

Entitats amb les que es signa el conveni de col·laboració específic pel Projecte Rossinyol.

Finalitat del tractament Afavorir la integració social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d’origen estranger
Procedència de les dades Mentorat: De l’entitat que ha signat el conveni conjuntament amb la FGRC i UdG.

 

Categories d’interessats Mentorats

Mentors

Categories de dades personals Mentorats:

–          Dades identificatives

–          Dades de característiques personals

–          Dades de circumstàncies socials

–          Dades acadèmiques i professionals

–          Dades d’ocupació

–          Dades econòmiques, financeres i d’assegurances

Mentors:

–          Dades identificatives

–          Dades acadèmiques i professionals

 

Dades de categories especials Mentorats:

–          Origen racial i/o ètnic

–          Dades psicosocials

Categories de destinataris Les entitats participants en els projecte i les previstes per normativa.
Categories de destinataris països tercers No previst
Legitimació Mentorats:

–          Consentiment dels pares o tutor legal

Mentors:

–          Relació contractual

Terminis previstos per a la supressió de les dades Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries en relació a les finalitats per a les què van ésser recollides o tractades. Podran conservar-se més enllà sempre que es tractin exclusivament amb fins d’arxiu d’interès públic, fins d’investigació científica, històrica o fins estadístics
Mesures tècniques i organitzatives previstes Les mesures de seguretat es corresponen amb les indicades en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat

 

DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades en el marc del projecte.  

 

protecciodades@fgrc.cat

dpd@udg.edu

 

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

–   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

 

–   Quan la Fundació  no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-
L’exercici del drets és gratuït

 

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, es requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

El termini per respondre a l’exercici de drets és de 30 dies.

Xarxes socials El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de les entitats que gestionen el Projecte Rossinyol i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat al projecte. En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’usuari s’ha de comprometre a:

•         No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui •         No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats El Projecte Rossinyol no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. També es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / les usuàries •      Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.•      Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.•      Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.•      No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.•      Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.•      No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests. Les xarxes socials gestionades en el marc del Projecte Rossinyol  són:

Xarxa Adreça
facebook https://www.facebook.com/projecte.rossinyol
twiter https://twitter.com/PRossinyol
instagram https://www.instagram.com/projecterossinyoludg/